Bulgarian English
 

Начало
Обновление
Новини
Връзки
Историята
Публикации
Слава БЪЛГАРСКА
Галерии
Археология
Град В. Търново
Св. Сава Сръбски
Стенописите
Цар Калоян
Финансиране проекти
 
Начало arrow Археология arrow Статия на Константин Тотев arrow Периодизация


Периодизация Print E-mail

ПЪРВИ ПЕРИОД
Първи строителен етап. При първоначалното си изграждане църквата се е състояла само от сегашния наос (обр. V - 1). Тя е била трикорабна, триапсидна, без изявен отделен притвор. Църквата е имала фасадно членение - по три ниши от север и юг, а на западната фасада - две ниши отстрани на входа. Друг вход е имало от север, пред който са били изградени стълбище и засводен монументален портик с тухлени стълбове и настилка от мраморни плочи. За архитектурния тип на църквата няма категорични данни, тъй като стилобатите под колоните се явяват резултат на по - късното преизграждане на наоса. Най - вероятно изглежда предположението, че тя е била кръстокуполна по подобие на съществуващите вече църкви в Царския дворец и Патриаршията на Царевец. В разделителните зидове между апсидите са оставени тесни входове за връзка с протеизиса и диаконикона.  Мраморната настилка от олтара е продължавала и в южния кораб, в западния край на който са вкопани две гробници, изградени от дебели мраморни плочи. В останалата част на наоса подовото ниво е било по - ниско в сравнение с олтара и южния кораб. От южната междуапсидна стена до срещуположния пиластър на западната стена е оформено стъпало, свързващо по - високото пространство около гробниците с централния и северен кораб. Над мраморните гробници със сигурност са стояли царски ктиторски или надгробни изображения от първото стенописване на наоса.

Обр. VI. План - схема на средновековния некропол около църквата „Св.  40мъченици".  1.Ранновизантийска крепостна стена. 2.Гробница разкопана през 1877 г. 3.Гробници в Наоса и Притвора. 4. Гробове,
проучени от М.Москов. 5.Гробове, проучени от Б.Филов и Й.Господинов. 6.Гробове,  проучени от В.Вълов. 7.Гробове,  проучени от А.Попов. 8.Гроб, проучен от К.Дочев и М.Робов. 9.Гробове, проучени от К.Тотев.
Към този първи живописен пласт най-сигурно принадлежи цокълната драпирана украса с едри калиграфски букви в диаконикона (обр.III). Изграждането на наоса и представителните мраморни гробници в специално повдигнатото за целта подово ниво на южния кораб със сигурност показва, че още в самото начало сградата е замислена и проектирана като царска фамилна църква - гробница, чието окончателно завършване през 1230 г. е отбелязано в ктиторския надпис на цар Иван Асен II (обр. VI - 2,3). През първия период църквата „Св. 40 мъченици" е царска фамилна гробница и според своя характер надали е била издигната самостоятелно извън крепостните стени на столичния Търнов. Ето защо Ат.Попов откри около храма сгради от голям архитектурен комплекс. Използвайки сведенията в житието на сръбския архиепископ св.Сава, че църквата се е намирала в манастир, изграден лично от цар Иван Асен II, проучвателят обяви, че именно това са останките от царската Велика лавра „Св. 40 мъченици", отбелязана в изворите, отнасяйки обаче нейното строителство в края на ХI - ХII в. Освен новоразкритите сгради от комплекса, около храма по различно време са проучени над 200 гроба от голям светски некропол (обр.VI). Той заема изцяло площта на северния и южен двор, като гробовете са изкопани непосредствено до самите зидове и пред входовете на някои от помещенията (обр.VI). Този некропол безспорно повдига съмнения спрямо точността на сведенията в сръбските извори, тъй като неговото разполагане в цялото вътрешно пространство на комплекса не оставя възможности за нормалното функциониране на манастира. Наличието на такъв голям брой светски гробове не съответства и на характера на предполагаемия манастир, особено като имаме предвид,  че той според историческите данни е бил царска Велика лавра. Очевидно теренът около църквата е използван за представителен столичен некропол (обр.VI). В тази насока трябва да се отбележи и липсата на голям притвор в първоначалния план на църквата, който е необходим и задължителен за всеки манастирски католикон. Явно е, че в случая не може да се говори за изграждането на манастир още по времето на цар Иван Асен II. В този смисъл е логично да се мисли, че около църквата „Св. 40 мъченици" с гробниците на царската фамилия са били изградени жилищни крила, оформящи голямо владетелско имение.

< Prev Next >
 
Партньори
Министерство на културата
Нови Интернет Технологии
Национален Исторически Музей
Областен Управител Велико Търново
Община Велико Търново
Велико Търновски Университет
АИМ при БАН
Реклама
Реклама 6
Реклама 5

 
НИТ Нови Интрернет Технологии. © 2003 - 2012