Bulgarian English
 

Начало
Обновление
Новини
Връзки
Историята
Публикации
Слава БЪЛГАРСКА
Галерии
Археология
Град В. Търново
Св. Сава Сръбски
Стенописите
Цар Калоян
Финансиране проекти
 
Начало arrow Археология arrow Статия на Константин Тотев arrow Бележки към статията


Бележки към статията Версия за печат Изпрати като E-mail

1 През първия археологически сезон на проучванията научен консултант беше проф. Д.Овчаров, а през следващите две години -  ст.н.с. М.Ваклинова. Впоследствие разкопките и демонтажните работи се обвързаха с няколко конкурсни програми за реставрация и експониране на обекта. В самото начало на проучванията се проведе национална научна конференция, на която бяха изнесени 35 доклада и научни съобщения от историци, архитекти, археолози, изкуствоведи,  антрополози и реставратори. Първоначалните резултати от новите разкопки се коментираха само в докладите на Д.Овчаров, К.Дочев,  К.Тотев, Ив.Чокоев, Д.Косева и М.Робов. Вж. : Й.Алексиев  „Национална научна конференция „Църквата „Св.40 мъченици" и манастирът „Великата лавра" - проучване, проблеми, бъдеще. " -  Годишник на музеите в Северна България, XX, 1994,  205 - 208.
2 М.Робов. Проучвания на Великата лавра „Св.40 мъченици". -  Археологически открития и разкопки (1992 - 1993). В.Търново,  1994, 106 - 107.
3 Разкопките в този сектор продължиха само през 1992 г. и не са отчетени самостоятелно пред средновековната секция. Така остана недовършен напречният профил в северния двор на комплекса.
4 М.Робов, К.Дочев. Проучвания в църквата „Св.40 мъченици" във В.Търново. - АОР, 1994. Смолян, 1995, 142 - 143. К.Дочев прекъсна участието си в проучванията от 1994 г.
5 Това са колегите Д.Косева, уредник в отдел „Християнско изкуство", Е.Дерменджиев, уредник в отдел „Археология", Ив.Чокоев,  зав. Лаборатория за консервация и реставрация при РИМ - В.Търново,  и М.Станчева - реставратор.
6 К.Тотев, Ив.Чокоев. Разкопки на църквата „Св.40 мъченици" -  АОР, 1992 - 1993. В.Търново, 1994, 105 - 106.
7 Пак там.
8 Резюмето на отчета за разкопките през тази година не е отпечатано по неизвестна причина в тома за Археологическите открития и разкопки през 1994 г. Новооткритите гробове през този сезон са отбелязани в отчета за следващия археологически сезон, - Вж.: К.Тотев, Ив.Чокоев. Разкопки в църквата „Св.40 мъченици" във В.  Търново. - АОР, 1995.С., 1996, с. 94.
9 Пак там, 94 - 95.
10 Протоколите от комисиите за щетите от наводненията са изпратени в НИПК,  както и са включени нашата полева документация.
11 К.Тотев, Е.Дерменджиев. Спасителни разкопки в южния сектор на манастира Великата лавра във В.Търново. - АОР за 1999г.(под печат). 12 Тогава в разкопките се включиха и С.Алексанрова от АИМ при БАН,  филиал В.Търново, и П.Караилиев от АМ в гр.Раднево.
13 В настоящата работа не включвам историята на предишните археологически проучвания на църквата и манастира. На тях съм посветил няколко специални публикации в цитираната по - долу литература. - Вж. бележки № 14, 19, 20, 24, 28.
14 Последните разкопки през есента на 2000 г. внесоха само известни уточнения и допълнения спрямо предложената от нас обща стратиграфска картина, но значително обогатиха основните изводи по отношение планировката и границите на средновековния некропол.  Открити са нови 17 гроба 6 от които са с изключително богат инвентар(4 златни пръстена, обеци, игли, копчета и останки от златосърмено облекло). Без всякакво съмнение некрополът обхваща площта на север от църквата, където теренът въобще не е проучван.
15 К.Тотев, Ив.Чокоев, Е.Дерменджиев.
Църквата „Св.40 мъченици" във В.Търново според последните  археологически разкопки (предварително съобщение). - Трудьi VI  Международно Конгресса славянской археологии  26 - 31.08.1996. Новгород. 4, Москва, 1998, 104 - 117.
16 Ив.Чокоев, М.Станчева. Към въпроса за поселищния живот през тракийската епоха на територията на В.Търново (По данни от разкопките на църквата  „Св.40 мъченици" и некропол към нея през 1992 - 1995 г.). - Известия на археологическия музей В.Търново,  XIV, 1999, 5О - 70.
17 К.Тотев, Е.Дерменджиев. За датировката на крепостните стени край р.Янтра във В.Търново. - Известия на Националния исторически музей.  I., 263 - 273 (под печат).
18 Е.Дерменджиев. Към фортификацията на ранновизантийското укрепление край р.Янтра във В.Търново. - ИИМВТ, XV, 2000 (под печат).
19 К.Тотев, Е.Дерменджиев. За функциите на ранновизантийското укрепление край р.Янтра във В.Търново. - ИИМВТ, XII, 1997, 143 - 155.
20 К.Тотев, Ив.Чокоев. История на проучването на некропола на търновската църква „Св.40 мъченици ". - ИИМВТ, XI, 1996, 165 - 174; Некрополът на църквата „Св.40 мъченици"; проучвания, проблеми,  перспективи. - Българистични проувания. Т. 3. В.Търново, 1998, с.  251 - 256; И.Чокоев, К.Тотев. Сеновая могила из некрополя церкви „Св.Сорок мучеников" в В.Търново. - Byzantinoslavica, LIХ, (1998), 113 - 124; К.Тoтев.CЪNОВЪ златен пръстен -  печат от търновската
църква „Св.40 мъченици". -Старобългаристика, XXII (1998), 3, 97 -108; Ив.Чокоев. Някои наблюдения върху текстилни материали от некропола на църквата „Св.40 мъченици" във В.Търново (проучвния 1992 - 1993). - ИИМВТ, XIII, 1998, 282 - 296.
21 Д.Косева. Новооткрит стенопис в диаконикона на църквата „Св.40 мъченици" във В.Търново. - Старобългаристика, ХХШ (1999), 2,
30 - 40.
22 Д.Косева, Е.Дерменджиев. Реконструкция на стенописния календар от притвора на църквата „Св.40 мъченици" във В.Търново. -  Археологически вести, 1999, 4, 33 - 38.
23 К.Тотев, Е.Дерменджиев. Новооткрити галерии на църквата „Св.40 мъченици" във архитектурата на екзонартекса на църквата „Св.40 мъченици" във В.Търново. - Трудове на катедрите по история и богословие на Шуменския университет „Константин Преславски". 2.  Шумен, 1998, 81 - 104.
 24 К.Тотев, Д. Косева Нови данни за архитектурата на екзонартекса на църквата „Св.40 мъченици" във В.Търново. - Трудове на катедрите по история и богословие на Шуменския университет :Константин Преславски". 2 Шумен 1998, 81-104 
25 К.Тотев, Д.Косева. Нови данни за стенописите от екзонартекса на църквата „Св.40 мъченици" във В.Търново. - ИИМВТ, XIII, 1998, 226 - 252.

26 Е.Дерменджиев. За едно неизвестно преустройство на Западната   пристройка  на  църквата „Св.40 мъченици" в Търнов. - ИИМВТ,    XIV. 1999, 115 - 129.
27 К.Тотев, Е.Дерменджиев. Спасителни разкопки в южния сектор на манастира Великата лавра във В.Търново. - АОР за 1999 г. (под печат).
28 К.Тотев, Е.Дерменджиев, Д.Косева. Екзонартексът на църквата  „Св.40 мъченици" във В.Търново. - Минало, 1998, 3, 25 - 45.
29 Пак там; К.Тотев, Е.Дерменджиев, Д.Косева. Наосът и притворът на търновската църква „Св.40 мъченици" (архитектура,  живопис,  периодизации). - Минало, 1999, 4, 23 - 49; Д.Косева, К.Тотев.  Стенописите от наоса и притвора на търновскатацърква „Св.40 мъченици" в светлината на последните проучвания. - ИИМВТ, XIV,  1999, 200 - 229.
30 В момента съществува голяма вероятност в запълнения фасаден люнет над западния вход на притвора да се е запазила стенописната украса с патронната сцена на храма. При последните разкопки направихме отново официални постъпки до НИПК за демонтиране на остатъчната живопис от свалената сцена Видението на Прокъл и отстраняване на пълнежа на люнета.
31 Западната пристройка досега неправилно беше определяна като мавзолей, поради откритите при предишните разкопки в нейната вътрешност християнски гробове. Оказва се обаче, че половината от тези гробове (проучени от В.Вълов) са изкопани преди изграждането не само на Западната пристройка, но и на по - ранния от нея екзонартекс. Останалите гробове (проучвани от М.Москов) се отнасят към XVI - XVII в.
32 Н.Овчаров. За правилното разчитане на търновския надгробен надпис на църквата „Св.40 мъченици" (по повод на една хипотеза).   - Археология, 1995, № 1, 46 - 52.

Предишна
 
Партньори
Министерство на културата
Нови Интернет Технологии
Национален Исторически Музей
Областен Управител Велико Търново
Община Велико Търново
Велико Търновски Университет
АИМ при БАН
Реклама
Реклама 6
Реклама 5

 
НИТ Нови Интрернет Технологии. © 2003 - 2012